เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005314Thai Wisdom
ภูมิปัญญาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการดำรงชีวิตตามบริบทแวดล้อมทางสังคม และการจัดการความรู้ของภูมิปัญญาไทย


Introduction to Thai wisdom; the relationship between Thai wisdom and the way of life in accordance with social context; and knowledge management of Thai wisdom.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH