เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403312ASEAN Foods
อาหารอาเซียน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัฒนธรรมอาหารในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ประเภทของอาหารอาเซียน เทคนิคการเตรียมอาหารเบื้องต้น อาหารยอดนิยม สูตร ส่วนผสม เทคนิคการปรุงและมารยาทบนโต๊ะอาหารของแต่ละประเทศ แนวโน้มอาหารอาเซียน สถานการณ์ปัจจุบันในอาหารอาเซียน


Food cultures within the ASEAN communities; ASEAN food categories; basic food preparation techniques; popular dishes, recipes, ingredients, cooking techniques and dining etiquette of each ASEAN country; ASEAN food trends, current situation in ASEAN foods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH