เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403312ASEAN Foods
อาหารอาเซียน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-18:50411C2LECT80080F  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
 • อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  วัฒนธรรมอาหารในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ประเภทของอาหารอาเซียน เทคนิคการเตรียมอาหารเบื้องต้น อาหารยอดนิยม สูตร ส่วนผสม เทคนิคการปรุงและมารยาทบนโต๊ะอาหารของแต่ละประเทศ แนวโน้มอาหารอาเซียน สถานการณ์ปัจจุบันในอาหารอาเซียน


  Food cultures within the ASEAN communities; ASEAN food categories; basic food preparation techniques; popular dishes, recipes, ingredients, cooking techniques and dining etiquette of each ASEAN country; ASEAN food trends, current situation in ASEAN foods.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH