เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403312ASEAN Foods
อาหารอาเซียน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วัฒนธรรมอาหารในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ประเภทของอาหารอาเซียน เทคนิคการเตรียมอาหารเบื้องต้น อาหารยอดนิยม สูตร ส่วนผสม เทคนิคการปรุงและมารยาทบนโต๊ะอาหารของแต่ละประเทศ แนวโน้มอาหารอาเซียน สถานการณ์ปัจจุบันในอาหารอาเซียน


Food cultures within the ASEAN communities; ASEAN food categories; basic food preparation techniques; popular dishes, recipes, ingredients, cooking techniques and dining etiquette of each ASEAN country; ASEAN food trends, current situation in ASEAN foods.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH