เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102403Writing in Science and Technology
การเขียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการเขียนพื้นฐาน การเลือกคำเพื่ออธิบายความคิดหรือผลการทดลอง การอธิบายผลอย่างเหมาะสมด้วยตาราง กราฟและรูปภาพ การเขียนต้นฉบับ กระบวนการการตีพิมพ์ผลงาน แหล่งข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและวิธีการสืบค้นบทความทางวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระบวนการพิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง ค่าตัวชี้วัดและการใช้ตัวชี้วัด


English grammars; basic rules of scientific writing; choosing words to describe ideas or results; appropriate means of illustrating results with tables, graphs and figures; writing a manuscript; publishing processes; online resources and methods of searching scientific articles online; peer reviewing processes; use of reference manger programs; impact factor and its use.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH