เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102460Chemistry and Analysis of Volatile Compounds
เคมีและการวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหย
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102232

Course Description
เคมีขององค์ประกอบสารระเหย การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารระเหย มาตรฐานความปลอดภัยในการทดลอง การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเตรียมรายงานทางวิทยาศาสตร์


Chemistry of volatile compounds; separation and identification of volatile compounds; laboratory safety standards; data recording; data analysis and preparation of scientific report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH