เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1008117Introduction to Hindi 1
ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกเสียงภาษาฮินดี ตัวอักษรภาษาฮินดี(อักษรเทวนาครี) บูรณาการการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รูปประโยคพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Hindi pronunciation; Hindi alphabet (Devanagari); integrated four skill practice of listening, speaking, reading and writing; basic sentence structures; daily vocabulary and expressions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH