เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1008117Introduction to Hindi 1
ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกเสียงภาษาฮินดี ตัวอักษรภาษาฮินดี(อักษรเทวนาครี) บูรณาการการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รูปประโยคพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Hindi pronunciation; Hindi alphabet (Devanagari); integrated four skill practice of listening, speaking, reading and writing; basic sentence structures; daily vocabulary and expressions.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH