เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101689Humanized Medicine
การแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการพัฒนานักศึกษาแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


Knowledge, skills and attitude for developing medical students to a state of complete human being.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH