เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101688History of Medicine
ประวัติทางการแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติและแนวคิดของการแพทย์แผนตะวันตก การแพทย์แผนตะวันออก การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก


History and concepts of western medicine, oriental medicine, Thai traditional medicine, and alternative medicine.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH