เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101687Practice in Rehabilitation
เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐาน และทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาวะผู้ป่วย หลักการทำงานเป็นทีมในการฟื้นฟูสุขภาพ การติดต่อสื่อสารกับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม


Basic knowledge and practice skills in rehabilitation, principles of team working with medical personnel, communication skills, referral management; principle of holistic care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH