เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101686Family Practice 2
เวชปฏิบัติครอบครัว 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวโดยการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยใช้หลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัวที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและในชุมชน การแก้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน


Clinical skills in intensive family practice in out-patient department and in community-based health center common health problems solving skills in community.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH