เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101685Family Practice 1
เวชปฏิบัติครอบครัว 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในคลินิกผู้ป่วยนอก หรือในชุมชน โดยเน้นการสื่อสาร การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษากับอาจารย์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัวกับผู้ป่วยในเชิงลึก


Family skills in out-patient department or in community-based health center; main task is focused on communication skills, data gathering and analysis, diagnosis and patient care plan with staff by in-depth application of family medicine.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH