เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101684Family Research
วิจัยครอบครัว
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพในชุมชน โดยเน้นการวิจัยในครอบครัว เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์การใช้ข้อมูลจากบริบทของสุขภาพของบุคคล ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้การใช้หลักฐานทางการแพทย์มาช่วยในการตัดสินใจและวางแผน


Reasearch skillsin community health in the aspect of family research to improve competency about knowledge and experience by applying evidence-based data.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH