เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101683Research in Basic Medical Science and Health System
วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และระบบสาธารณสุข
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน หรือการวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์และทีมวิจัย


Doing research or joining a research team in any field of basic medical science or health care system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH