เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101682Applied Pathology
พยาธิวิทยาประยุกต์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ความรู้จากเทคนิคทางเซลล์วิทยา ศัลย์พยาธิวิทยา และการตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยา ในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยทางคลินิก ฝึกปฏิบัติงานทางศัลย์พยาธิวิทยา และการตรวจศพผู้ป่วย และการร่วมประชุมทางวิชาการกับสาขาวิชาอื่นๆ


Applied knowledge from cytology, surgical pathology, immunepathology and molecular pathology for making diagnosis and patient management and practice surgical pathology and autopsy including learning from academic activities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH