เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101681General Anesthesiology
วิสัญญีวิทยาทั่วไป
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานและทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ต้องการระงับความรู้สึกและการดมยาสลบ การเตรียมผู้ป่วยก่อนดมยาสลบ และยาชาพร้อมเทคนิคที่ใช้ และวิธีแก้ไขฤทธิ์แทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบ และยาชา การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในด้านการหายใจและหัวใจหยุดอย่างมีประสิทธิภาพ


Basic knowledge and clinical skills in preoperative conditions and preparation of patients for anesthesia including properties of general and local anesthetic agents as well as the administration techniques and management of complications; practice in administering general and local anesthesia and the cardiopulmonary resuscitation.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH