เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101680General Otolaryngology
โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานและทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก และอวัยวะข้างเคียง ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย


Basic knowledge and clinical skills in patients with common problems and diseases of ear, nose and throat and adjoining organs; including making diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, health promotion and disease prevention; principle of holistic care to patients, family, and community.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH