เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2101561Emergency and Forensic Medicine 1
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (2-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วน และการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการประกอบวิชาชีพของแพทย์ หลักการและวิธีพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย ทั้งในการตรวจผู้ป่วยทางนิติเวชกรรม การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหาสารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือซากศพ การตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศและวัตถุพยานอื่นๆ


Symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, differential diagnosis and definitive diagnosis, laboratory investigation and management of emergency problems and trauma in emergency room (ophthalmology, surgery, pediatrics, and internal medicine); initial care and referral management, principles and skills in forensic medicine, medical and related laws, forensic medical evidences, medico-legal autopsy, and problem-solving in medico-legal problems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH