เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101679General Ophthalmology
จักษุวิทยาทั่วไป
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานและทักษะการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคตาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย


Basic knowledge and clinical skills in patients with common problems and diseases of eyes; including making diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, health promotion and disease prevention; principle of holistic care to patients, family, and community.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH