เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101678Orthopedics Trauma
อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานและทักษะการปฏิบัติงานดูแลที่มีบาดเจ็บกระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อ รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย


Basic knowledge and clinical skills in the management of traumatic patients with injuries of bone, joints and soft tissues; including making the diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, and disease prevention; principle of holistic care to patients, family, and community.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH