เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101651Community, Family and Occupational Medicines 5
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 5
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการเพื่อสุขภาพของครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังในระยะยาว ตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและการวิจัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว


The family responses to health of the family in a long term follow-up according to the principles of family medicine and research methods of family medicine.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH