เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101551Community, Family and Occupational Medicines 4
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 4
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (1-15-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวชศาสตร์ การเจ็บป่วยเนื่องจากงาน การค้นหาปัญหา และการจัดการแก้ไข ฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชน ศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข


The principles and practice of occupational medicine, diseases related to workplace, identification of problems and management; practicing family and community medicine at a community hospital; studying the theory of health system management
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH