เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101677General Radiology
รังสีวิทยาทั่วไป
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรังสีธรรมดาและการตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังจากการตรวจนั้นๆ) ความรู้พื้นฐานและวิธีการต่างๆที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยรังสีชนิดต่างๆ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของการตรวจและรักษาผู้ป่วยโดยการใช้สารกัมมันตรังสี มีความสามารถในการเลือกใช้การตรวจต่างๆทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้ถูกต้อง


Knowledge and interpretation of common radiological techniques as well as special techniques (clinical uses, indications and precautions of the examination); studying basic principles, indications and techniques in radiation therapy; studying basic knowledge of nuclear medicine in examination and treatment of patient by appropriate selection of radioactive substance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH