เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101451Community, Family and Occupational Medicines 3
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (1-9-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยที่ไม่ต้องรับเข้าในโรงพยาบาล เลือกครอบครัวและทำการศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างบูรณาการ การวิเคราะห์ปัญหากับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ตามหลักระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติชั้นสูง


Principles of family medicine, holistic care and ambulatory care, select a family for comprehensive study according to family medicine principles, analyzing the problems of patients, family and the community according to advanced clinical epidemiology and statistics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH