เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101351Community, Family and Occupational Medicines 2
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทางชีวเวชศาสตร์ การเจ็บป่วยเนื่องจากงาน การค้นหาปัญหาและการจัดการแก้ไข


Principles of occupational medicine, diseases related to workplace, identification of problems and management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH