เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101251Community, Family and Occupational Medicines 1
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยที่ไม่ต้องรับเข้าในโรงพยาบาล


Principles of family medicine and community medicine, holistic care and ambulatory care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH