เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101643Perioperative Care 7
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 7
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะการดูแลผู้ป่วย การทำหัตถการที่จำเป็นและสำคัญทั้งทางศัลยกรรม และวิสัญญีวิทยาที่หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยหนัก ภายใต้การแนะนำของอาจารย์แพทย์ การบันทึกเวชระเบียน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ


Clinical and procedural skills and management of surgery and anesthesia, under supervision in out-patient and in-patient wards, operating rooms, and intensive care units including medical record, referral management, skills in giving advice and consultation, holistic approach and care, rehabilitation, health promotion and disease prevention; integration of radiology, rehabilitation, anesthesia and other related disciplines
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH