เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101641Perioperative Care 5
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะการดูแลผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัดที่หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยหนัก การทำหัตถการที่สำคัญและจำเป็น ภายใต้การแนะนำของอาจารย์แพทย์ การบันทึกเวชระเบียน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ


Clinical and procedural skills preoperative intraoperative and postoperative under supervision in out-patient and in-patient wards, operating rooms, and intensive care units medical record, referral management, skills in giving advice and consultation, holistic approach and care, rehabilitation, health promotion and disease prevention; integration of radiology, rehabilitation, anesthesia and other related disciplines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH