เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2101542Perioperative Care 4
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (1-9-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล31301M  
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
 • รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงแสงแข ชำนาญวนกิจ
 • อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.ภัทรานุช ชูศรี (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 531-0-31
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: MD58
  Course Description
  ความรู้พื้นฐาน อาการวิทยา ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา ปัญหาและโรคกระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ฝึกทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกาย ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรมกระดูก การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา การบันทึกรายงานผู้ป่วย ฝึกฝนการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพและการป้องกันโรค การบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ


  Basic knowledge, symptomatology, epidemiology, pathogenesis, pathophysiology, differential diagnosis and definitive diagnosis, and management of patients with bone diseases or problems, joint and soft tissue in pre-operative, intra-operative, and post-operative conditions. Clinical practice in perioperative care of orthopedic patients, such as historu taking, physical examination, appropriate laboratory investigation and interpretation, procedural skills ( indication, contraindication, procedural technique and complications), medical recoding, communication skills, team work, rehabilitation, health promotion, health prevention, and holistic care, etc.; integration of radiology, rehabilitation, anesthesia, and other related disciplines.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH