เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101673General Pediatrics
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานและทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับปัญหาและโรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยเด็ก รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย


Basic knowledge and clinical skills in pediatric patients with common problems and diseases; including making diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, health promotion and disease prevention; principle of holistic care to patients, family, and community.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH