เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101541Perioperative Care 3
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (1-15-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด โรคทางศัลยกรรมเฉพาะทาง (ระบบขับถ่ายปัสสาวะ กุมารศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมทรวงอก) และศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย ฝึกทักษะทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่งและการแปลผลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการและทางรังสี ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรม ทักษะการระงับความรู้สึกและการดมยาสลบ การทำหัตถการที่จำเป็นต่างๆ (ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการกระทำ การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำหัตถการดังกล่าว) การบันทึกเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค การบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์ และสาขาวิชาอื่นๆ


Basic knowledge and management of operative patients (preoperative, intra-operative and postoperative periods) in general surgery and specialties (urology, pediatric surgery, neurosurgery, plastic surgery and cardiothoracic surgery); practicing clinical and procedural skills in perioperative care, including anesthesia :history taking, physical examination, differential and definitive diagnosis, laboratory investigation and interpretation, basic and procedural skills in surgery and anesthesia (indication, contraindication, procedural technique and complications), medical record, referral management, skills in advice and consultation, holistic approach and care, rehabilitation and prevention; integration of radiology, rehabilitation, anesthesia, ophthalmology, otolaryngology and other disciplines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH