เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101442Perioperative Care 2
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีและการแปลผล ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรมสำหรับการทำหัตถการต่างๆ (ข้อบ่งชี้ และข้อห้าม หลักการ รู้ขั้นตอนการกระทำ การแปลผลการตรวจ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำหัตถการดังกล่าว) การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติ การฝึกทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก และห้องผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวม การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Clinical skills in perioperative care: history taking, physical examination, differential diagnosis and definitive diagnosis, laboratory investigation, basic surgical procedures (including indications, contraindications, procedural techniques, interpretation and complications), medical record, health education for patients and relatives; co-operatively working with doctors and medical personnel in out-patient and in-patient wards, intensive care units, operating room and recovery room; establishing the holistic approach for patients, family and community levels; integrating with other related medical specialties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH