เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101441Perioperative Care 1
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นปัญหาและโรคทางศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย รวมทั้งการดูแลแก้ไขผู้ป่วยศัลยกรรมในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน หลักการและขั้นตอนต่างๆของการระงับความรู้สึกและ การดมยาสลบ การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวมการบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Epidemiology, etiology, symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, differential diagnosis and definitive diagnosis, and management of surgical patients with common surgical problems and diseases in preoperative, intra-operative and post-operative conditions including [principles in anesthesia, management of emergencyand critical conditions, and disease prevention; establishing the holistic approachforpatients, family and community levels; integrating with other related medical specialties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH