เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101631Health and Diseases of Adult and Elderly 4
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะในการแก้ปัญหาและการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก การทำหัตถการที่จำเป็นและสำคัญ การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม และบันทึกสรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 ตามเกณฑ์ของแพทยสภา ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเป็นอย่างดี และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


Problem-solving skills, clinical skills, procedural skills and management of adult and elderly patients (more than 15 years of age) in out-patient, in-patient wards and intensive care units including referral managements, skills in giving advice and consultation, medical record in ICD 10 system, effective communication with doctors, medical personnel and patients and holistic approach and care; integration of radiology, rehabilitation, ophthalmology, otolaryngology, and other disciplines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH