เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2101531Health and Diseases of Adult and Elderly 3
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (1-15-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปัญหาและโรคของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) และการฝึกทักษะทางคลินิกเพิ่มเติม การซักประวัติและการตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีอย่างเหมาะสม การแปลผลการตรวจวินิจฉัย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติ การฝึกทักษะการทำหัตถการเบื้องต้นในหอผู้ป่วย (โดยทราบข้อบ่งชี้และข้อห้าม เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการกระทำ การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำหัตถการดังกล่าว) ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย รวมทั้งการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวม การประยุกต์หลักการทางเวชศาสตร์อิงหลักฐานในการดูแลผู้ป่วย และมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Problems and diseases of adults and the elderly (more than 15 years of age) and practicing clinical skills :history taking, physical examination, differential diagnosis,appropriate laboratory investigation and interpretation, and definitive diagnosis, plan of management and proper treatment, completion of medical record, and basic procedural skills ( indications, contraindications, procedural techniques and interpretation and complications), communication skills, skills in counseling, health education for patients and relatives, health promotion, health prevention, rehabilitation and holistic care for patients family, and community; application of evidence-based medicine in patient care and integration of radiology, rehabilitation, ophthalmology, otolaryngology and other disciplines.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH