เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101432Health and Diseases of Adult and Elderly 2
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะทางคลินิกสำหรับผู้ใหญ่และวัยหนุ่มสาว (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) จนกระทั่งถึงวัยชรา ได้แก่การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำกับผู้ป่วย และญาติ และทักษะพื้นฐานสำหรับการทำหัตถการต่างๆ (ข้อบ่งชี้ และข้อห้าม หลักการ ขั้นตอนการกระทำ การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำหัตถการดังกล่าว) รวมทั้งทักษะการกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ฝึกทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวมการบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Clinicalskills foradults and the elderly (more than 15 years of age):history taking, physical examination, differential diagnosis and definitive diagnosis, laboratory investigation, proper treatment, completely medical record, health education for patients and relatives and basic procedures (indications, contraindications, procedural techniques and interpretation and complications); basic life support skills; co-operatively working with doctors and medical personnel in out-patient and in-patient wards, and intensive care units; establishing the holistic approach forpatients,family and community levels; integrating with other related medical specialties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH