เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101431Health and Diseases of Adult and Elderly 1
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นปัญหาและโรคที่พบบ่อยของผู้ใหญ่ ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) และวัยชรา ภาวะฉุกเฉินต่างๆ การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวม การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Epidemiology, etiology, symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, differential diagnosis and definitive diagnosis, medical treatment, disease prevention, and rehabilitation in common problems and diseases of adults and the elderly (more than 15 years of age) emergency conditions; establishing the holistic approach forpatients, family and community levels; integrating with other related medical specialties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH