เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101621Health and Diseases of Newborn to Adolescence 4
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะในการแก้ปัญหาและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และ หอผู้ป่วยหนัก การทำหัตถการที่จำเป็นและสำคัญในเด็ก การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย หลักการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์อิงหลักฐาน เวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟูและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


Problem-solving skills, clinical skills, procedural skills and management of newborn to adolescence (less than 15 years of age) in out-patient wards, and intensive care units;medical record, referral management, skills in giving advice and consultation, holistic approach and care, health promotion, health prevention, treatment and rehabilitation, co-operatively working with doctors and medical personnel, and application of knowledge and skills in pediatric patient care; principles of evidence-based medicine, principles of medical ethics and related laws; integration of radiology, rehabilitation, and other related disciplines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH