เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2101521Health and Diseases of Newborn to Adolescence 3
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (1-15-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โรคและภาวะผิดปกติต่างๆของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพิ่มเติมการฝึกทักษะ การซักประวัติและตรวจร่างกายของเด็ก และทักษะการตรวจวินิจฉัยโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีอย่างมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะการทำหัตถการที่จำเป็นและสำคัญ (ข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ ขั้นตอนการกระทำ การแปลผล การตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการนทำหัตถการดังกล่าว) การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ การทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลักวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ อิงหลักฐานเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


Diseases and practicing clinical skills in newborn to adolescence (less than 15 years of age) :history taking, physical examination, appropriate laboratory investigation, medical record completion, procedural skills (including indications, contraindications, procedural technique and interpretation and complications) and education for patients and relatives; co-operatively working with doctors and medical personnel in out-patient, in-patient wards and intensive care units; application of knowledge and skill in pediatric patient care by taking account of the principles of evidence-based medicine, principles of medical ethics and related laws, and holistic care and integration of other related disciplines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH