เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101521Health and Diseases of Newborn to Adolescence 3
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (1-15-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล34340M  
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
 • -Staff
 • อาจารย์ ดร.ภัทรานุช ชูศรี (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงแสงแข ชำนาญวนกิจ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 532-0-32
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: (เรียนระหว่างวันที่ 27 เม.ย. 63 - 20 มี.ค. 64)
  Course Description
  โรคและภาวะผิดปกติต่างๆของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพิ่มเติมการฝึกทักษะ การซักประวัติและตรวจร่างกายของเด็ก และทักษะการตรวจวินิจฉัยโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีอย่างมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะการทำหัตถการที่จำเป็นและสำคัญ (ข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ ขั้นตอนการกระทำ การแปลผล การตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการนทำหัตถการดังกล่าว) การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ การทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลักวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ อิงหลักฐานเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


  Diseases and practicing clinical skills in newborn to adolescence (less than 15 years of age) :history taking, physical examination, appropriate laboratory investigation, medical record completion, procedural skills (including indications, contraindications, procedural technique and interpretation and complications) and education for patients and relatives; co-operatively working with doctors and medical personnel in out-patient, in-patient wards and intensive care units; application of knowledge and skill in pediatric patient care by taking account of the principles of evidence-based medicine, principles of medical ethics and related laws, and holistic care and integration of other related disciplines.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH