เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2101422Health and Diseases of Newborn to Adolescence 2
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ และทักษะพื้นฐานสำหรับการทำหัตถการต่างๆ (ข้อบ่งชี้ หลักการ ขั้นตอนการกระทำ การแปลผลการตรวจ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำหัตถการดังกล่าว) การทำงานร่วมกับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวม การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


Clinicalskills to take care of newborn to adolescence (less than 15 years of age history taking, physical examination, differential diagnosis and definitive diagnosis, laboratory investigation, proper treatment, completely medical record, health education for patients and relatives and basic procedures (indications, contraindications, procedural techniques and interpretation and complication); co-operatively working with doctors and medical personnel in out-patient and in-patient wards, and intensive care units; establishing the holistic approachforpatients,family and community levels; integrating with other related medical specialties.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH