เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101421Health and Diseases of Newborn to Adolescence 1
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นปัญหาและโรคที่พบบ่อยในเด็ก การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติ และภาวะฉุกเฉินต่างๆ การดูแลผู้ป่วยครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวม การบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


Theoretical medicine: growth and development of human beings from birth to adolescence (less than 15 years of age); study the epidemiology, etiology, symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, differential diagnosis and definitive diagnosis, medical treatment, diseases prevention, and rehabilitation in common problems and diseases including abnormal growth and development and emergency conditions; establish good attitude in taking care of pediatric patients by the holistic approach; not only patients but also their families and community and integrate with other related medical specialties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH