เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101611Health and Diseases of Women 4
สุขภาพและโรคของสตรี 4
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด ตลอดจนการติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา และการให้บริการวางแผนครอบครัว ร่วมกับการฝึกทักษะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และหัตถการต่างๆ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การทำงานเป็นทีม และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม


Gynecology and obstetrics skillsunder supervision with patients in out-patient and in-patient wards, labor room and operating room, family planning clinic until follow-up, clinical and procedural skills in gynecology and obstetrics, medical record, referral management, skills in giving advice and consultation, health promotion, health prevention, medical treatment and rehabilitation, team working, and holistic approach and care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH