เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101511Health and Diseases of Women 3
สุขภาพและโรคของสตรี 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต6 (1-15-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การดูแลโรคของสตรีที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นมะเร็งทางนรีเวช โรคต่อมไร้ท่อ และการฝึกทักษะในการดูแลโรคทางสูติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และอื่นๆ การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งทางนรีเวชกรรมและสูติกรรม การทำหัตถการพื้นฐานต่างๆที่สำคัญ และการทำหัตถการช่วยคลอดภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยทราบถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอนการกระทำและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากหัตถการดังกล่าว การบันทึกรายงานผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมีการบูรณาการกับวิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา อายุรศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Women’s health and practice under supervision in complicated or serious problems of gynecology and obstetrics, peri-operative management (pre-operative, intra-operative and post-operative periods), clinical procedural skills in gynecology and obstetrics, medical record, referral managements, skills in advice and consultation, holistic approach and care, and integration with anesthesia, rehabilitation, radiology, medicine and other disciplines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH