เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101412Health and Diseases of Women 2
สุขภาพและโรคของสตรี 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะทางคลินิกสำหรับการดูแลสตรี ได้แก่การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจภายใน การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยก่อนคลอด การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติ และทักษะพื้นฐานสำหรับการทำหัตถการต่างๆ (ทราบข้อบ่งชี้ และข้อห้าม เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการกระทำ การแปลผลการตรวจ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำหัตถการดังกล่าว) การทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวมการบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Clinical skills for patientcare of women including history taking, physical examination, pelvic examination, differential diagnosis and definitive diagnosis, laboratory investigation, prenatal diagnosis, proper medical treatment, completion of medical record, health education for patients and relatives and basic procedures (including indications, contraindications, procedural techniques, interpretation and complications); co-operatively working with doctors and medical personnel in out-patient and in-patient wards, intensive care units, labour room and operating room; establishing the holistic approach forpatients family and community levels; integrating with other related medical specialties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH