เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101411Health and Diseases of Women 1
สุขภาพและโรคของสตรี 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นปัญหาและโรคที่พบบ่อยของของสตรี รวมทั้งการดูแลสตรีระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและภาวะหลังคลอด การประเมินสุขภาพ การส่งเสริมการมีสุขภาพดีทั้งมารดาและทารกในครรภ์ การป้องกันความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว รวมทั้งภาวะฉุกเฉินต่างๆการดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวมการบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Epidemiology, etiology, symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, differential diagnosis and definitive diagnosis, medical treatment, disease prevention, and rehabilitation in common problems and diseases of women including gynecology and obstetrics (antepartum, intrapartum, and postpartum), health evaluation, health promotion, prevention and detection of abnormalities and complications, family planning, and other emergency conditions; establishing the holistic approach forpatients, family and community levels; integrating with other related medical specialties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH