เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101501 Professional Developmet 5
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 5
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาคลินิกในการศึกษาปัญหาทางสุขภาพและโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหาสาธารณสุขของชุมชน การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน การใช้หลักการวิจัยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน เวชจริยศาสตร์


The essential elements of professional development in preventive and community medicine, health promotion and disease prevention, application of clinical epidemiology in the study of common health problems and diseases, clinical practice in community, application of research methodology in solving health problems of community, medical ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH