เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2101402 Psychiatry
จิตเวชศาสตร์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาและโรคทางจิตเวช การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยโรค และการหาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช ตลอดจนวิธีการรักษาต่างๆ เช่น การใช้ยา การใช้จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด เป็นต้น และการจัดการกับสภาวะฉุกเฉินทางด้านจิตเวช การนำเอาความรู้ทางด้านจิตเวชไปใช้ควบคุมกับการรักษาโรคทางร่างกาย ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การทำงานเป็นทีม การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิต และการป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช การใช้บริการสุขภาพจิตชุมชน การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวม


Basic knowledge of psychiatric problems and diseases as well as clinical skills in psychiatry: history taking, physical and mental status examination, interpretation of psychiatric tests, diagnosis and managements: psychopharmacology, psychotherapy, behavioral therapy, and managements of emergency problems in psychiatry, psychosocial approach to manage patients with non-psychiatric problems and diseases, communication skills, team work skills, community psychology, mental health promotion, mental health prevention, rehabilitation and holistic care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH