เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101402 Psychiatry
จิตเวชศาสตร์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล31283M  
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
 • -Staff
 • อาจารย์ ดร.ภัทรานุช ชูศรี (Co-ordinator)
 • รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงแสงแข ชำนาญวนกิจ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 431-0-31
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: (เรียนระหว่างวันที่ 27 เม.ย. 63 - 27 มี.ค. 64)
  Course Description
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาและโรคทางจิตเวช การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยโรค และการหาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช ตลอดจนวิธีการรักษาต่างๆ เช่น การใช้ยา การใช้จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด เป็นต้น และการจัดการกับสภาวะฉุกเฉินทางด้านจิตเวช การนำเอาความรู้ทางด้านจิตเวชไปใช้ควบคุมกับการรักษาโรคทางร่างกาย ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การทำงานเป็นทีม การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิต และการป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช การใช้บริการสุขภาพจิตชุมชน การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยแบบองค์รวม


  Basic knowledge of psychiatric problems and diseases as well as clinical skills in psychiatry: history taking, physical and mental status examination, interpretation of psychiatric tests, diagnosis and managements: psychopharmacology, psychotherapy, behavioral therapy, and managements of emergency problems in psychiatry, psychosocial approach to manage patients with non-psychiatric problems and diseases, communication skills, team work skills, community psychology, mental health promotion, mental health prevention, rehabilitation and holistic care.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH